Property:Has project name

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Showing 250 pages using this property.
E
Školicí středisko společnosti FARMTEC  +
Školící středisko společnosti Synthesia  +
Výroba derivátů oxidované celulózy  +
Naplnění požadavků REACH v ČR  +
Obnova strojového parku pořízením aplikátoru kejdy o objemu 16 000 litrů  +
Nákup strojů pro AGRO Rozsochy, a.s.  +
Nákup sklízecí řezačky  +
Pořízení sklízecí mlátičky v podniku Statek Břežany, spol. s r.o.  +
Modernizace jímek - zavedení čerpání jímek.  +
Stavební úpravy teletníku.  +
Přístavba přečerpávací jímky  +
Novostavba stáje pro dojnice a dovybavení dojírny.  +
Rekonstrukce poroden a odchoven na závodu Zlonice  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Přešovice  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Černín  +
Modernizace jímek - středisko Vevčice  +
Modernizace jímek - středisko Mramotice  +
Modernizace jímek - středisko Velký Karlov  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Mramotice  +
Výstavba pevného hnojiště Břežany  +
Stavební úpravy a přístavby - modernizace farmy Žákava  +
Výstavba ubytovacího zařízení  +
Nákup zemědělské techniky společnosti ZERA, a.s.  +
Zemědělská technika  +
Nákup strojů pro AGRO Rozsochy, a.s.  +
Nákup dvou rozmetadel hnoje  +
Pořízení rozmetadla hnoje  +
Nákup zemědělské techniky  +
Nákup samojízdné řezačky  +
Stroje pro zemědělskou výrobu  +
Nákup nové zemědělské techniky  +
Obnova strojového parku pořízením krmných vozů a strojů pro sklizeň pícnin  +
Rekonstrukce dvou stájí pro výkrm prasat  +
Rekonstrukce ventilace výkrmu prasat.  +
Oprava stáje pro dojnice.  +
Novostavba silážních žlabů  +
Racionalizace stávajícího zařízení v chovu dojnic Břežany.  +
Nádrže pro skladování kejdy - farma Zlonice  +
Polní hnojiště Čečovice  +
Modernizace technologie dojení  +
Rekonstrukce technologie chlazení - výměníky.  +
Modernizace podmínek skladování ovoce  +
Rekonstrukce odchovny selat - farma Lišany  +
Rekonstrukce výkrmových hal - farma Lišany  +
Dostavba volné boxové stáje 288 dojnic a dojírny Poděbaby  +
Silážní žlab Žákava .  +
Rekonstrukce farmy Vracov  +
Výstavba pevného hnojiště Břežany  +
Kejdové hospodářství na farmě Kouty  +
Nákup technologického vybavení na třídění a značení konzumních vajec  +
Modernizace technologie balení mléka a mléčných výrobků  +
Modernizace technologie odstřeďování mléka  +
Modernizace technologie příjmu mléka  +
Modernizace technologie mletí a míchání mouky ve mlýně Vojkovice  +
Modernizace technologie mletí a míchání mouky ve mlýně Znojmo  +
Rekonstrukce zemědělské vodní nádrže  +
Čištění jímek a nádrží ve výkrmně prasat v Nemilkově.  +
Zlepšení míst pro skladování kejdy na farmě Číčov  +
Rekonstrukce ustájení - středisko Krhovice  +
Rekonstrukce skladu ovoce - izolace tepelné, vhlkostní a plynové.  +
Rekonstrukce technologie skladování ovoce - úprava řízené atmosféry.  +
Změna využití ocelokolny na teletník a novostavba silážního žlabu  +
Jímka porodna prasnic Záhornice  +
Linka na příjem, ošetřování a skladování zrnin 3 x 1000 t  +
Rekonstrukce sila Radnice  +
Sila na obilí a úprava technologie posklizňové linky  +
Nákup zařízení přímo související s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality - balící stroj pro balení do ochranné atmosféry  +
Posílení rekrační funkce lesa  +
Oprava melioračního zařízení v k.ú. Mýtina I. Boden  +
Rozšíření vlečky v areálu Lovochemie, a.s.  +
Likvidace exhalací naftalen  +
Nákup technologie pro aplikaci hnoje  +
Nákup strojů pro snížení emisí čpavku  +
Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku z chovu skotu  +
Modernizace odprášení mlýnice TB  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku AGROPRIM - zemědělská výroba, s.r.o.  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku ? Poděbradská blata, a.s.  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku: Agro Jevišovice a.s.  +
Nákup techniky pro snížení emisí amoniaku  +
Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku z ŽV  +
Nákup aplikační techniky pro snížení NH3  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku: Alimex Nezvěstice a.s.  +
Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s.  +
Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE  +
Nákup aplikační techniky  +
Snížení emisí amoniaku produkovaných Agrodružstvem Kačice  +
Nákup technologie pro snížení emisí čpavku  +
Snížení emisí amoniaku v zemědělském provozu AGRO-NOVA spol. s r.o.  +
DEZA, a.s. - Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku : LIPRAPORK  +
Nákup mobilní technologie pro snížení emisí čpavku  +
Pořízení kejdovače pro snížení emisí čpavku z výkrmu prasat na farmě Zlonice  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku : ZEMOS a.s.  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - Zemědělská a.s. Krásná Hora  +
Technologie na snížení emisí amoniaku  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - AGROCOM HRUŠOVANY s.r.o.  +
Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku - ZEAS Puclice a.s.  +
INTENZIFIKACE KOMPOSTÁRNY  +
Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady - ZERA, a.s.  +
Zařízení na zpracování plastových odpadů  +
Kompostárna Kačice  +
Kompostárna Družec  +
Vytvoření výukového a expertního centra REACH  +
Snížení bezpečnostních rizik při práci s fosgenem ve VUOS a.s. a eliminace AOX v odpadních vodách  +
Analyzátor emisí N2O ve výrobně kyseliny dusičné  +
Likvidace AOX v odpadních vodách z výroby organických pigmentů  +
Vybavení pracoviště pro monitorování rizik chemických látek  +
Vybudování centra testování ekoinovativních technologií pro snižování rizik chemických zátěží (EKOTECH ROOM)  +
Modernizace kontinuálního měření emisí zvlášť velkých zdrojů  +
Snižování environmentálních rizik a omezování průmyslového znečištění při manipulacích s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ve VUOS a.s.  +
Moderní způsob likvidace AOX z odpadních vod provozu AZO II  +
Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice  +
Snížení míry rizika - rekonstrukce skladu kapalných průmyslových hnojiv Domažlice  +
Rekonstrukce manipulace s odpadními kyselinami z výroby nitrocelulózy s cílem snížení rizika environmentální havárie  +
Snížení rizika kontaminace půdy a podzemních vod odstraněním kontaminovaných objektů  +
Snížení emisí technologií studené plazmy  +
Snížení bezpečnostních rizik při práci s fosgenem ve VUOS a.s.  +
Snížení ekologických rizik a zvýšení bezpečnosti procesu při práci za nízkých teplot ve VUOS a.s.  +
Snížení míry rizika - rekonstrukce skladu kapalných průmyslových hnojiv Pelhřimov  +
Rekonstrukce skladu kapalných hnojiv Nepřejov - Rosova  +
Snížení rizik průmyslové havárie a ohrožení životního prostředí cestou kompletní rekonstrukce skladu hořlavin a nebezpečných látek  +
Výstavba skladu kapalných hnojiv Postoloprty  +
Výstavba skladu kapalných hnojiv Mělník  +
Snížení míry rizika - rekonstrukce skladu kapalných průmyslových hnojiv Dačiče  +
Intenzifikace ČOV pro Krahulík - MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.  +
Rekonstrukce skladu agrochemikálií Chotěboř  +
Rekonstrukce skladu kapalných hnojiv Chotěboř  +
Rekonstrukce elektrické požární signalizace (EPS) s cílem snížení enviromentálního rizika havárie  +
Rekonstrukce termické likvidace odplynů na Ry 32a,b  +
Odstranění rizika kontaminace půdy a podzemních vod v areálu Synthesia, a.s.  +
Zvýšení provozní bezpečnosti páteřního rozvodu kapalného čpavku  +
Navýšení testovací kapacity centra REACH v souvislosti s požadavky další etapy registrací  +
Pořízení nového strojního zařízení  +
Optimalizace výroby zavedením nového IS - 2  +
Implementace ERP systému  +
Bioplynová stanice Bukovec  +
Komplexní projekt na zvýšení energetické účinnosti firmy Fatra a.s.  +
Modernizace kompresorovny společnosti DEZA, a.s.  +
Snížení energetické náročnosti v provozovnách společnosti PENAM, a.s.  +
Komplexní projekt energetických úspor společnosti Energetika Chropyně, a.s.  +
Komplexní úpravy tepelného hospodářství společnosti Fatra, a.s., v provozovně v Chropyni  +
Energetické úspory ve společnosti DEZA, a.s.  +
Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice  +
Energetické úspory při výrobě kyseliny sírové  +
Úspory energie při výrobě a distribuci tepla  +
Úspory energie v chemické výrobě  +
Zvyšování účinnosti spotřeby energií ve společnosti Fatra, a.s. v Napajedlích  +
Zvyšování účinnosti spotřeby energií ve společnosti Fatra, a.s. v Chropyni  +
Ekologizace energetického zdroje - úspora energií (turbína)  +
Horkovodní stanice výrobny TB v PRECHEZA a.s. - rekonstrukce topného okruhu  +
Výstavba kogenerační jednotky ve společnosti Energetika Chropyně, a.s.  +
Úprava energetického hospodářství společnosti DEZA, a.s.  +
Zavedení inovativního procesu výroby PVC granulátů  +
Inovace výrobního programu organických pigmentů v Synthesii  +
Komplexní projekt inovace výrobních postupů  +
Pořízení technologie za účelem zavedení inovativního procesu výroby podlahových krytin  +
Nákup technologie pro inovativní jednorázové zdravotnické a hygienické prostředky  +
Inovace ve výrobě FARMTEC a.s.  +
Zřízení vývojového centra včetně vývoje softwaru  +
Poloprovozní výzkum nových postupů syntézy organických specialit (RESCUP)  +
Aplikace heterogenní katalýzy v moderních metodách organické syntézy  +
Modernizace laboratoří rozvoje a jakosti Lovochemie, a.s.  +
Rozvoj vývojového a výzkumného centra Fatry, a.s.  +
Doplnění vývojového zařízení  +
Rozvoj vývojových a inovačních kapacit PREOL, a.s.  +
Výzkumné a vývojové centrum kontroly technologických procesů  +
Adaptace nemovitosti na podnikatelský objekt  +
Rekonstrukce výrobní haly  +
Rekonstrukce objektu autodílen AGROTECHNIC MORAVIA a.s.  +
Vybudování výrobně skladovací haly ve společnosti Fatra, a.s., Napajedla  +
Analýza pro zvýšení efektivity ve společnosti JILOS HORKA, s.r.o.  +
Zahraniční propagační materiály  +
Účast na odborných výstavách v Ruské federaci  +
Propagační předměty pro zahraničí  +
Rozvoj a vzdělávání - nástroj boje proti ekonomické krizi a zvýšení kvalifikace zaměstnanců FARMTEC a.s.  +
Vzdělávání ve firmě JILOS HORKA  +
Trvalý rozvoj zaměstnanců společnosti Eso-Land  +
Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců AGROTEC a.s. a jeho dceřiných společností  +
Vzděláváním k rozvoji společnosti PRECHEZA a.s.  +
Rozvojový program pro zaměstnance společnosti Kostelecké uzeniny a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace  +
Projekt firemního vzdělávání zaměstnanců a interních lektorů ve firmě Procházka, s.r.o.  +
Akademie Fatra II. - nástroj k posílení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů klíčových zaměstanců  +
Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PENAM, a.s.  +
Komplexní vzdělávací program zaměstnanců Mlékárny Hlinsko s.r.o. pro zvýšení jejich adaptability  +
Zvýšení adaptability zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti společnosti Lovochemie, a.s. prostřednictvím komplexního rozvoje lidských zdrojů.  +
Šance pro rozvoj zaměstnanců a posílení konkurenceschopnosti zemědělských partnerských podniků - Čechy  +
Dosažení vyšší konkurenceschopnosti a rozvoje společnosti Preol, a.s. prostřednictvím zvyšování znalostí, dovedností a adaptability zaměstnanců.  +
Digitální věk ve vydavatelském průmyslu: nové technologie, dovednosti a inovace  +
Specifické vzdělávání s využitím e-learningu jako nová cesta k efektivnímu vzdělávání a rozvoji pracovníků společnosti Farmtec, a.s.  +
Specifické vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Mlékárna Hlinsko, s.r.o.  +
Specifická školení nepřenositelných odborných znalostí ve Vodňanské drůbeži  +
Specifická školení nepřenositelných znalostí výrobního procesu ve společnosti OLMA a.s.  +
Specifickým vzděláváním k rozvoji společnosti Precheza, a.s.  +
Firemní školka: partnerství jako klíč ke spokojenosti  +
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Královská stezka o.p.s.  +
Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ACOMWARE s.r.o.  +
Rozvoj podnikatelského prostředí pomocí nových vědeckých poznatků v oblasti e-commerce businessu  +
Realizace SCLLD MAS Královská stezka - režijní výdaje  +
Synthesia - firemní vzdělávání  +
Moderní metody syntézy pro budoucí generika a nově vyvíjená léčiva  +
Stará ekologická zátěž spol. NAVOS v Boršově u Kyjova  +
Racionalizace spotřeby tepla pro vytápění budov  +
Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod  +
Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou  +
Inovační linka na výrobu toastového chleba PENAM a.s.  +
Výměna sušárny zrnin CEREA Říkov za energeticky úspornější zařízení  +
Kostelecké uzeniny - Most - komplexní energetická opatření  +
Energetické úspory v provozovně Klatovy spol. PRIMAGRA  +
Centrum výzkumu chemických reakcí (CEVCER)  +
Energetické úspory ve společnosti PENAM, a.s., provozovně Klimentov  +
Energetické úspory ve společnosti PENAM, a.s., provozovně České Budějovice  +
Energetické úspory v provozovně Milín spol. PRIMAGRA  +
Výměna sušárny zrnin Chotěboř za energeticky úspornější technologii  +
Výměna sušárny zrnin Havlíčkův Brod za energeticky úspornější technologii  +
Inovace technologie výroby směsi pro přípravu sirných hnojiv  +
Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice  +
Výměna sušárny zrnin Dobřenice - Syrovátka za energeticky úspornější technologii  +
Výměna sušárny zrnin Jičín za energeticky úspornější technologii  +
Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspor energie v Kostelci  +
Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspory energií v PLANÉ  +
Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod II  +
Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou II  +
Snižování energetické náročnosti technologického procesu kalandrování v laboratoři společnosti Fatra, a.s., v Napajedlích  +
Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou  +
Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod  +
Realizace SCLLD MAS Královská stezka 2 ž  +
Komplex energeticky úsporných opatření ve společnosti Fatra, a.s., v Napajedlích  +
Katalytické tlakové procesy v extrémně korozivních prostředích  +
Zavedení výroby automatizované bezobslužné stáje  +
Centrum výroby chemických specialit  +
F
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
Other payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
Other payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
European Agricultural Fund for Rural Development  +
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
European Agricultural Fund for Rural Development  +
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +
Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund  +